Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden IQ-Site Webconsultants vanaf 2019

Inhoud

Artikel 1. Toepasselijkheid
Artikel 2. Totstandkoming overeenkomst
Artikel 3. Prijzen
Artikel 4. Afleverings- en leveringstermijnen
Artikel 5. Reclame door de koper
Artikel 6. Aansprakelijkheid
Artikel 7. Eigendomsvoorbehoud en zekerheid
Artikel 8. Betaling
Artikel 9. Overmacht
Artikel 10. Toepasselijk recht
Artikel 11. Geschillenbeslechting
Artikel 12. Webdesign
Artikel 13. Hosting
Artikel 14. Duur en beëindiging
Artikel 15 Data/e-mailverkeer 

Artikel 1. Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op al onze aanbiedingen en op alle door ons aangegane overeenkomsten, hoe ook genaamd.
 2. Waar in deze algemene voorwaarden gesproken wordt over “koper” moet hieronder worden verstaan elke natuurlijke of rechtspersoon die, tot ons in een contractuele relatie staat uit hoofde van een met ons gesloten koopovereenkomst, of een andersoortige overeenkomst wenst aan te gaan. Met name wordt onder “koper” ook verstaan degene wiens opdracht en voor wiens rekening zaken worden geleverd.
 3. Van het in deze algemene voorwaarden bepaalde kan uitsluitend en alleen worden afgeweken indien en voor zover zulks uitdrukkelijk, schriftelijk is overeengekomen.
 4. Indien ook de koper naar (zijn) algemene voorwaarden verwijst, zijn de voorwaarden van de koper niet van toepassing. Dit is alleen anders indien en voor zover de toepasselijkheid van de voorwaarden van de koper niet in strijd komen met onze algemene voorwaarden, dan is slechts het in onze voorwaarden bepaalde van toepassing. Enig andersluidend beding in de voorwaarden van de koper doet aan het voorgaande niet af.
 5. Waar in deze algemene voorwaarden wordt gesproken van “levering (van zaken)”, wordt daaronder tevens verstaan het verrichten van diensten en werkzaamheden van welke aard
  dan ook.

 

Artikel 2. Totstandkoming overeenkomst

 1. Een overeenkomst met ons komt eerst tot stand wanneer wij een aan ons gegeven order schriftelijk hebben aanvaard. Een overeenkomst wordt geacht tot stand te zijn gekomen op het moment waarop wij de orderbevestiging verzenden.
 2. De koper is aan zijn order gebonden, in welke vorm dan ook aan ons gegeven, zodra de order door ons bevestigd is.
 3. De door ons aan de koper verzonden orderbevestiging wordt geacht de inhoud van de gesloten overeenkomst volledig en juist weer te geven. De koper wordt geacht direct na ontvangst de orderbevestiging te controleren en bij problemen direct en uiterlijk binnen een(1) werkdag contact met ons op te nemen.
 4. Eventuele aanvullende afspraken en/of toezeggingen gemaakt en/of gedaan door onze medewerkers, of namens ons gemaakt en/of gedaan door andere personen die als vertegenwoordiger optreden, binden ons alleen indien deze afspraken en/of toezeggingen door onze tot vertegenwoordiging bevoegde bestuurder(s) schriftelijk zijn bevestigd.

 

Artikel 3. Prijzen

 1. Onze prijzen zijn exclusief omzetbelasting en tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen, exclusief eventuele bijkomende kosten.
 2. De in offertes, contracten en orderbevestigingen vermelde prijzen zijn gebaseerd op de ten tijde van totstandkoming van de overeenkomst geldende kostenfactoren.
 3. Wij behouden ons het recht voor om tussendoor onze tarieven aan te passen. Indien de koper het niet met de prijswijziging eens is, dient deze dit binnen 5 dagen na ontvangst van de desbetreffende mededeling van ons per aangetekende brief de ontbinding in te roepen.
 4. IQ-Site zal de opdrachtgever voordat er werkzaamheden verricht worden een factuur sturen van minimaal 25% van het overeengekomen orderbedrag als aanbetaling op de te verrichten werkzaamheden. Deze dient te worden voldaan binnen 8 dagen na de factuurdatum, tenzij anders overeengekomen.
 5. De annuleringskosten per opdracht zijn minimaal 25% van het overeengekomen factuurbedrag voor die opdracht exclusief eventuele overeengekomen korting(en) of
  mindering(en) op het factuurbedrag, vermeerderd met de gemaakte kosten voor die opdracht. Dit uitsluitend en in alle redelijkheid, ter beoordeling van IQ-Site. Een
  annulatie dient uiterlijk binnen 24 uur, op een duidelijke manier, bij IQ-site te zijn gemeld via post danwel e-mail.

 

Artikel 4. Afleverings- en leveringstermijnen

 1. De door ons opgegeven levertijden gaan in op de dag waarop de overeenkomst tot stand is gekomen, mits alle gegevens die wij voor de uitvoering van de order nodig hebben en de betaling door ons ontvangen zijn. De door ons opgegeven levertijden zullen nimmer zijn te beschouwen als fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen in de individuele overeenkomst. Bij niet tijdige levering dienen wij derhalve schriftelijk in gebreke te worden gesteld. Ingeval – in afwijking van het bovenstaande – in de individuele overeenkomst uitdrukkelijk een boete op overschrijding van de levertijd is overeengekomen, is deze niet verschuldigd indien de overschrijding van de levertijd het gevolg is van de in artikel 9 van deze algemene voorwaarden genoemde gevallen van overmacht.
 2. Indien de koper niet aan zijn betalingsverplichting voldoet, zijn wij gerechtigd de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst ontbonden te verklaren.

 

Artikel 5. Reclame door de koper

 1. De koper staat in voor de juistheid en de volledigheid van en is verantwoordelijk voor de gegevens die hij ons verstrekt heeft.

2.Klachten van de koper, die betrekking hebben op gebreken aan geleverde diensten moeten na levering aan ons ter kennis worden gebracht. Dit dient te geschieden per aangetekende brief met daarin een duidelijke en nauwkeurige omschrijving van de klacht en onder opgave van de factuur, waarmee de betreffende diensten zijn gefactureerd.

 1. Ieder vorderingsrecht van de koper jegens ons betrekking hebbend op gebreken in de door ons geleverde diensten, vervalt indien: a. de gebreken niet binnen lid 2 hiervoor gestelde termijnen en/of niet op de daar aangegeven wijze aan ons ter kennis zijn gebracht; b. de koper ons geen/onvoldoende medewerking verleent terzake een onderzoek naar de gegrondheid van de klachten; c. de koper de zaken niet op de juiste wijze heeft behandeld, gebruikt, of onderhouden of hij de zaken heeft gebruikt of behandeld onder omstandigheden of voor doeleinden anders dan door ons voorzien; d. De toepassing van het gebruik van de zaken met betrekking tot welke de klachten zijn geuit door de koper wordt voortgezet; e. de in de individuele overeenkomst genoemde
  garantietermijn is verstreken of, indien zo’n termijn ontbreekt, de klachten eerst worden geuit nadat een periode van meer dan 12 maanden sedert de levertijd is verstreken.

 

Artikel 6. Aansprakelijkheid

 1. Uitsluitend indien de garantieverplichtingen terzake de door ons geleverde diensten niet door derden (zoals fabrikanten) op zich zijn genomen, kan de koper jegens ons (garantie-) aanspraken doen gelden.
 2. Met name zijn wij ook nimmer aansprakelijk voor gevolg- of bedrijfsschade, directe- of indirecte schade, geleden door de opdrachtgever, diens ondergeschikten en bij of door hem tewerkgestelden of derden ontstaan, door gehele of gedeeltelijke (her)leveringen van zaken, vertraagde of ondeugdelijke levering, of het uitblijven van levering van zaken of door de zaken zelf.
 3. De koper is niet gerechtigd de zaken waarover geen gemotiveerde reclame bestaat terug te zenden. Geschiedt dit zonder geldige redenen toch, dan zijn alle kosten aan
  terugzending verbonden ten laste van de koper. Wij zijn in dat geval vrij de zaken voor rekening en risico van de koper onder derden op te slaan.
 4. De koper is gehouden ons te vrijwaren voor alle aanspraken die derden terzake van de uitvoering van de overeenkomst tegen ons mochten doel gelden, voorzover de wet zich er niet tegen verzet dat de uit deze aanspraken voortvloeiende schaden en kosten voor rekening van de koper komen.

 

Artikel 7. Eigendomsvoorbehoud en zekerheid

 1. Door ons geleverde zaken blijven ons eigendom tot aan het moment van volledige betaling van al hetgeen de koper uit hoofde van, samenhangende met of voortvloeiende uit de door ons geleverde zaken aan ons verschuldigd is. Indien wij zulks nodig oordelen hebben wij het recht van de koper zekerheid ten aanzien van de nakoming zijn verplichtingen te eisen.
 2. Onverminderd het hiervoor in dit artikel bepaalde is het de koper toegestaan de zaken aan derden te verkopen, doch zulks uitsluitend in het kader van zijn normale bedrijfsvoering.
 3. Wij zijn te allen tijde gerechtigd de zaken die zich onder de koper (of derden) bevinden, maar ons in eigendom toebehoren, onder ons te nemen, zodra wij in redelijkheid kunnen aannemen dat de reële kans bestaat dat de koper niet aan zijn verplichtingen zal voldoen.

 

Artikel 8. Betaling

1.Betaling dient te geschieden in Euro, tenzij anders overeengekomen, zonder enige aftrek of korting door overmaking op een door ons aangewezen bank- of girorekening, of via acceptgiro. in beide gevallen dient de betaling te geschieden onmiddellijk na de levering van de betreffende zaken, althans uiterlijk binnen 30 dagen na de factuurdatum, dit alles tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. Bij betaling per bank of giro geldt de dag van creditering van onze bank of girorekening als de dag van
betaling.

 1. Indien de koper niet tijdig tot (algehele) betaling overgaat, is hij in verzuim zonder dat daarvoor een nadere ingebrekestelling is vereist. Alsdan hebben wij het recht, indien een voorzover voldoende samenhang bestaat met het niet nakomen van de koper, de nakoming van al onze verbintenissen jegens de koper op te schorten, onverminderd
  al onze rechten uit het gemene recht voortvloeiend.
 2. Indien in de financiële positie van koper na het totstandkomen van de overeenkomst, doch voor de aflevering der zaken een aanzienlijke verslechtering optreedt, zijn wij gerechtigd geheel of gedeeltelijk af te zien van verdere uitvoering van de overeenkomst, danwel een wijziging van de betalingsvoorwaarden te vorderen.

4.Verkoper kan -indien hij dat noodzakelijk acht – zijn vorderingen uit hoofde van alle transacties overdragen aan een kredietverzekeraar naar zijn keuze.

 

Artikel 9. Overmacht

Onder overmacht dient te worden verstaan, elke omstandigheid buiten onze macht die van dien aard is dat naleving van de overeenkomst in redelijkheid niet van ons kan worden gevergd (niet toerekenbare tekortkomingen in de nakoming). Onder overmacht wordt mede verstaan: stroomstoringen, kabelbreuken,uitval van de aansluiting, het Netwerk of het netwerk van derden of verhindering of weigering van nakoming door leveranciers van wie IQ-Site bij de uitvoering van de overeenkomst afhankelijk is, oorlog, terrorisme, onlusten en vijandelijkheden van welke aard ook, blokkade, boycot, natuurrampen, epidemieën, storingen in ons bedrijf, in- en uitvoerbeperkingen of -verboden, belemmeringen veroorzaakt door maatregelen, wetten of besluiten van internationale, nationale en regionale (overheids-) instanties. Indien wij door overmacht onze leveringsplicht niet, niet behoorlijk of niet tijdig kunnen nakomen zijn wij gerechtigd de overeenkomst of het nog niet uitgevoerde gedeelte als ontbonden te beschouwen, dan wel voor bepaalde of onbepaalde tijd op te schorten, zulks te onzer keuze. Ingeval van overmacht kan de koper ons niet tot schadevergoeding aanspreken.

 

Artikel 10. Toepasselijk recht

Op de door ons gedane offertes en op alle door ons aangegane overeenkomsten is uitsluitend Nederland recht van toepassing.

 

Artikel 11. Geschillenbeslechting

Alle geschillen van welke aard ook verband houdende met/voortvloeiende uit door ons aangegane overeenkomsten en door ons verrichte leveringen worden berecht door de
bevoegde rechter in Maastricht.

 

Artikel 12. Webdesign

 1. Het staat IQ-Site vrij om het creëren, aanpassen of updaten van websites uit te besteden aan derden, indien zij daar reden toe ziet.
 2. IQ-Site is niet verplicht opdrachtgever op de hoogte te stellen, danwel op de hoogte te houden van veranderingen aangaande webdesign, zolang opdrachtgever
  hiervan geen, of weinig hinder ondervindt.

 

Artikel 13. Hosting

 1. IQ-Site kan met haar  Hosting pakketten’ gebruik maken van de servers van derden. Opdrachtgever dient zich te allen tijde te houden aan de algemene voorwaarden en condities van betreffende bedrijven. Deze zullen door IQ-Site , op aanvraag, gratis
  worden verstrekt aan opdrachtgever.

 

 1. Opdrachtgever heeft te allen tijde het recht om de domeinnaam aangaande zijn overeenkomst met IQ-Site te verhuizen naar de servers van derden mits hij aan zijn betalingsverplichting(en) jegens IQ-Site heeft voldaan en mits de hiervoor verschuldigde administratiekosten (groot min. € 25,- excl. BTW, tenzij schriftelijk anders overeengekomen) op de financiële rekening van IQ-Site zijn bijgeschreven. Indien dit het geval is, is IQ-Site verplicht medewerking te verlenen aan opdrachtgever aangaande de verhuizing danwel de eigendomsoverdracht van de domeinnaam.
 2. In geval van verhuizing of eigendomsoverdracht van een of meerdere domeinnamen van opdrachtgever, dient opdrachtgever zelf zorg te dragen voor alle administratieve, juridische en overige handelingen die hiervoor noodzakelijk zijn. Tevens dient opdrachtgever alle kosten hieruit voortvloeiend, of hieraan gerelateerd te voldoen. IQ-Site
  kan nimmer, op wat voor wijze dan ook, aansprakelijk worden gesteld voor wat voor kosten dan ook, gerelateerd aan de verhuizing of de verandering van eigendomsrecht van de betreffende domeinnaam.
 3. Het staat IQ-Site vrij om veranderingen door te voeren, om wat voor reden dan ook, aangaande webhosting.
 4. IQ-Site is niet verplicht opdrachtgever op de hoogte te stellen, danwel op de hoogte te houden van veranderingen aangaande webhosting, zolang opdrachtgever hiervan geen, of weinig hinder ondervindt.
 5. Het versturen van ongevraagde e-mail berichten (het zogenoemde ‘spammen’) is nooit toegestaan en zonder meer een reden voor IQ-Site om de overeenkomst met opdrachtgever met onmiddellijke ingang te beëindigen, opdrachtgever heeft dan nimmer recht op wat voor schadevergoeding dan ook. Spam kunt u melden op info@iqsite.nl
 6. Warez, Mp3’s, Webcams, adultsites, kinderporno etc. zijn niet toegestaan en zonder meer een reden voor IQ-Site om de overeenkomst met opdrachtgever met onmiddellijke ingang te beëindigen, opdrachtgever heeft dan nimmer recht op wat voor schadevergoeding dan ook.

 

Artikel 14. Duur en beëindiging

 1. De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd met een minimum termijn van 12 maanden, en wordt steeds stilzwijgend verlengd met 12 maanden tenzij anders overeengekomen, cq er aanleiding bestaat om de overeenkomst op te zeggen.
 2. De overeenkomst kan uitsluitend tegen het einde van een kalendermaand en na het verstrijken van de minimumduur schriftelijk worden opgezegd, met inachtneming van een opzegtermijn van minimaal drie maanden.
 3. Facturering geschiedt uitsluitend per jaar waarbij een gedeelte vaneen jaar als een heel jaar wordt gezien en/of een gedeelte van een maand als een hele maand wordt gezien,
  tenzij anders overeengekomen.
 4. IQ-Site kan de overeenkomst met onmiddellijke ingang beëindigen indien opdrachtgever aan een of meer van zijn verplichtingen jegens IQ-Site niet, niet
  behoorlijk of niet volledig voldoet of daarmee in strijd handelt.
 5. IQ-Site heeft het recht de overeenkomst zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen indien opdrachtgever in staat van faillissement is verklaard, surseance van betaling heeft aangevraagd of verkregen of anderszins het vrije beheer op zijn vermogen heeft verloren. Laatstgenoemde partij heeft dan geen recht op enige schadevergoeding.
 6. IQ-Site heeft het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang en zonder rechterlijke tussenkomst te beëindigen indien:
  – opdrachtgever oneigenlijk gebruik maakt van Internet;
  – opdrachtgever informatie verspreidt die in strijd is met
  (inter)nationale wet- en regelgeving;
  – opdrachtgever informatie verspreidt die in strijd is met de
  algemeen aanvaarde normen en waarden;
  – opdrachtgever informatie verspreidt die discriminerend is ten
  aanzien van uiterlijk, ras, religie, geslacht, cultuur, afkomst of
  anderszins kwetsend kwetsend genoemd kan worden.
  – opdrachtgever ongevraagde e-mails verstuurd (‘spammen’)
 7. Het is uitdrukkelijk niet toegestaan om zwaarbelastende (achtergrond) processen zoals ‘eg-drops’ te draaien of adult/warez/mp3’s/webcams en/of overige aanstoot gevende pagina’s op de servers te plaatsen. Misbruik zal automatisch inhouden dat de betreffende accounts worden verwijderd van de servers zonder verdere melding hieraan voorafgaand en zonder enige vorm van schadevergoeding en/of restitutie op wat voor wijze dan ook. Indien u van mening bent dat dergelijke processen en/of sites op de servers worden
  gebezigd, kunt u een e-mail sturen naar: support@iqsite.nl.

 

Artikel 15 Data/e-mailverkeer

 1. Het data/e-mailverkeer is, daar waar dit is aangegeven onbeperkt met dien verstande dat een en ander acceptabel dient te zijn in verhouding tot het doorsnee verbruik van de gemiddelde gebruiker (fair use policy), indien een dergelijke website exceptioneel verbruik vertoond zal deze worden verwijderd of een toeslag krijgen op het extreme gebruik. Wij brengen opdrachtgever op de hoogte van dit extreme gebruik en stellen deze in de gelegenheid een toeslag te betalen op dit extreme gebruik van het data/e-mail verkeer, een en ander in overleg met IQ-Site, indien de betreffende eigenaar van de website hiermede niet akkoord wenst te gaan, zal hij tot uiterlijk 12.00 uur na de mededeling, in de gelegenheid worden gesteld de onderhavige website elders onder te brengen en te verwijderen van de servers van of gerelateerd aan IQ-Site. Geeft de cliënt hieraan geen gehoor dan is IQ-Site gerechtigd, zonder verdere melding, de onderhavige website te verwijderen van diens servers. Nimmer kan enige aanspraak worden gemaakt
  op schadevergoeding in welke vorm dan ook.

 

VAN STRATEGIE TOT ONTWIKKELING

We bedenken, ontwikkelen en optimaliseren websites, webshops, apps en internetapplicaties voor onze klanten. Bij ons géén standaard pakketten maar websites op maat die passen bij uw onderneming of vereniging.

IQ-Site Webconsultants … Online op ons best!

Online op ons best.

Steylerstraat 38 | 5931 BK Tegelen | Venlo / Limburg

IQ-Site Webconsultants is een full-service internet bedrijf met veel ervaring in het ontwikkelen, bouwen en onderhouden van professionele en succesvolle websites van bedrijven uit uiteenlopende branches. Persoonlijke aandacht, een hoog serviceniveau en het verbinden van en met ondernemers zijn nog steeds de speerpunten van deze gedreven onderneming.

Comments are closed.

VAN STRATEGIE TOT ONTWIKKELING
Kunnen wij u helpen?

Kunnen wij u helpen?